Projectleider ontvlechting

 • 36 uur
 • Utrecht
 • 01-04-2023
 • 8 maanden+

Opdrachtomschrijving

De werkprocessen van het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtspraak worden tot op heden (deels) uitgevoerd in dezelfde IT-systemen. Met behulp van autorisaties worden OM-processen en werkzaamheden afgeschermd van de rechtspraak en vice versa. In de strafrechtketen is het voornemen om binnen enkele jaren ‘digitale soevereiniteit’ te hebben bereikt. Dit houdt in dat partijen in de strafrechtketen volledige verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun wettelijke taken en deze onafhankelijk van elkaar kunnen uitvoeren. Hiervoor is volledig zelfbeschikkingsrecht nodig over het bedrijfsproces en betrokken data waar zij eigenaar van zijn. Dit vraagt van het OM en de rechtspraak dat zij komende jaren hun gezamenlijke IT-voorziening ontvlechten en hun processen laten verlopen via separate IT-voorzieningen.

Wat is de opdracht?

Deze opdracht is erop gericht om alles wat nodig is de ontvlechting tussen OM en rechtspraak voor te bereiden. Dit houdt in het in kaart brengen van de business capabilities waar nu een samenwerking is tussen OM en Rechtspraak, het doen van een voorstel op welk moment in het proces de ontvlechting moet komen te liggen en hoe deze moet worden doorgevoerd. Om de opdracht goed uit te kunnen voeren wordt intensief samengewerkt met de projectleider Ontvlechting van de rechtspraak. Van de projectleider Ontvlechting OM wordt een stevige opstelling en doorzettingsvermogen gevraagd in ketenverband, binnen het OM en in lopende projecten.

Uitgangspunten

De opdracht kent de volgende uitgangspunten:

• Het betreft een maximale ontvlechting tussen OM en ZM (Rechtspraak) waarbij wederzijdse afhankelijkheden worden ontkoppeld en waarbij het tegelijkertijd wel mogelijke blijft om samen te werken.

• De ontvlechting wordt voorbereid en uitgevoerd volgens de bestuurlijke principes van het Opdracht Gevers Beraad en de Keten Doel Architectuur;

• Onafhankelijkheid van werkprocessen staat voorop; werkprocessen die vervlochten zijn worden ontkoppeld;

• Ontvlechting van data inclusief eigenaarschap; data wordt gesplitst met toekenning van eigenaarschap;

• Ontvlechting over het gehele systeemlandschap – systemen die aan elkaar verbonden zijn worden ontkoppeld zodat deze wel kunnen blijven samenwerken maar niet direct aan elkaar verbonden zijn.

Wat heb je bereikt aan het eind van je opdracht?

Aan het eind van je opdracht heb je de volgende punten gerealiseerd.

1. Convenant en afspraken met ZM

De ontvlechting moet in nauwe samenwerking met de ZM plaats vinden. Om hiertoe te komen dient een convenant opgesteld te worden tussen het OM en de ZM. Jij trekt dit onderdeel vanuit het OM.

2. Gedeelde capabilities tussen OM en de rechtspraak zijn in kaart gebracht

Bij het in kaart brengen van de gedeelde capabilities moet er niet alleen gedacht worden aan IT-componenten (applicaties/infrastructuur) maar ook aan gedeelde business capabilities, i.c. business collaboration op vlakken waar OM en de Rechtspraak nauw samenwerken.

Het is belangrijk om de overdrachtsmomenten van zeggenschap in het kader van de wettelijke taak uitvoering te duiden alsmede de aanvullende afspraken (met wettelijke basis) die zijn gemaakt zijn t.a.v. de verantwoordelijkheid van de procesuitvoering, om de mate van samenwerking op businessniveau en het vervlechtingsniveau in de IV te kunnen bepalen.

3. Projectplan inclusief roadmap opgeleverd

In de roadmap worden een aantal strategische scenario’s geschetst worden om de ontvlechting te realiseren. Hierin wordt beschreven welke capabilities in welke volgorde en op welke manier ontvlochten worden (parallel, sequentieel of een combinatie daarvan). Deze roadmap is onderdeel van een uitgewerkt projectplan waarin onder andere het plan en de aanpak staat beschreven hoe we met de ZM gaan komen tot de ontvlechting.

4. Ontvlechten van de Componenten

Na het vaststellen van de roadmap is de bekend welke capabilities op welke wijze (strategisch) ontvlochten zullen worden.

Achtergrond opdracht

Het huidige applicatielandschap van het OM is vervlochten qua functionaliteit en techniek met de ZM. Vanuit de strategie voor vernieuwen is ook het ontvlechten
van de functionaliteiten en techniek van belang voor continuïteit binnen de strafrechtketen. Het doel van de ontvlechting is waar nodig ontvlechten van het
bestaande applicatielandschap en dit door te vertalen naar ontwerpprincipes en specifieke werkpakketten voor het productiehuis in nauwe afstemming met de
ketenpartners. 

Functie eisen

 • De kandidaat heeft een afgeronde opleiding om minimaal WO niveau;
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider van soortgelijke projecten met soortgelijke omvang;
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen een bestuurlijk uitdagende omgeving bij de (rijks)overheid.;
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van Agile, Scrum en lean;
 • De kandidaat moet op alle interviewcriteria minimaal een voldoende scoren.

Functie wensen

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de strafrechtketen (Ja = 100 pt; nee 0 pt);
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van modern (modelgebaseerde) wetsanalyse methodieken (Ja = 100 pt; nee 0 pt.).

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Reageer voor 23-03-2023 11:00