Domeinarchitect

  • 36 uur
  • Den Haag
  • 01-02-2023

Opdrachtomschrijving

De domeinarchitect levert een bijdrage aan het op effectieve wijze gecontroleerd en in samenhang doorvoeren van IV-veranderingen,

binnen geldende (Rijksbrede en departementale) kaders, gericht op de doelstellingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). De

domeinarchitect draagt bij aan het samenstellen van deze kaders en het beleid, maar de primaire taak zit in het toepassen ervan. De

domeinarchitect is verantwoordelijk voor het opstellen van de globale architectuurschetsen (GAS) en het toetsen van de project start

architectuur (PSA). De domeinarchitect werkt de I-architectuur (business processen, applicaties, data architectuur en infrastructuren)

verder uit waarmee de bedrijfsprocessen van een organisatieonderdeel als geheel of van een materiegebied zoals Beveiliging, Privacy of HR

kan worden ondersteund.

De domeinarchitect is samen met een team van architecten werkzaam voor specifieke bedrijfsonderdelen van BZ en daarnaast

themagericht op domeinoverstijgende onderwerpen als informatiebeveiliging, toegang (identificatie, authenticatie en autorisatie) en

integratie. De domeinarchitect advisereert de BZ organisatieonderdelen (business) bij (door)ontwikkeling van de informatievoorziening.

De werkzaamheden concentreren zich op de domeinen consulaire dienstverlening of personeelszaken (HR) en domeinoverstijgend op

toegang (o.a. identity en access management) en integratie.

De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend

• Adviseren van de Enterprise architect, de (plaatsvervangend) CIO en het management van BZ inzake IV-vraagstukken

• Ontwikkelen en beheren van een domeinarchitectuur en/of doelarchitecturen, bestaande uit een representatie van de huidige en

toekomstige business- en informatiearchitectuur van het domein of thema, voorzien van richtinggevende principes

• Bijdragen aan de totstandkoming en (door)ontwikkeling van de BZ Enterprise Architectuur

• Opstellen van globale architectuurschetsen (GAS) in overleg met business, IDI en (eventueel) leveranciers ten behoeve van een scherpe

vraagarticulatie en vroegtijdig zicht op een globale oplossingsrichting

• Toetsen van de PSA op de uitgangspunten aan de Globale Architectuur Schets (GAS)

• Toetsen van projectdeliverables aan de PSA en wijzigingsinitiatieven aan het architectuurkader en daarover rapporteren

• Onderhouden van contacten bij de business en afstemmen van architectuur met business en IT-leveranciers

• Bijdragen aan de planvorming en rapportage over de architectuurfunctie van BZ, informatieplanning en informatiestrategie van de

directies en aan de vorming van i-Beleid

• Analyseren van technologische ontwikkelingen en adviezen geven over de toepassing binnen het domein

• Bijdragen aan de ontwikkeling van rijksdienst brede standaards voor de (business en informatie) architectuur van dit domein in

interdepartementale, rijksbrede gremia

Achtergrond opdracht

De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) ondersteunt samen met andere bedrijfsonderdelen het primaire proces van

BZ. Binnen BZ is een groot aantal IV-taken gebundeld in de directie IDI. IDI regisseert o.a. de relatie tussen klanten/opdrachtgevers en

leveranciers, met als doel de primaire processen van BZ optimaal te ondersteunen.

Onderdeel van de directie IDI is het cluster Strategie en Portfolio (SP). Dit cluster is verantwoordelijk voor de totstandkoming van een

heldere strategische richting voor de departementale informatievoorziening en digitale innovatie en de daarbij horende beleidsmatige

kaders. Daarnaast fungeert dit cluster als het departementale CIO-office ter ondersteuning van de CIO. In dat kader voert het cluster

programmatoetsing en CIO-oordelen op grote en/of risicovolle I(CT)-projecten uit. Het cluster is voorts verantwoordelijk voor de

totstandkoming van departementale architectuurkaders op het gebied van informatievoorziening en ICT en voor de advisering van directies

en posten van BZ over inrichting en planning van hun informatievoorziening en I(CT)-dienstverlening.

De domeinarchitect werkt samen met een team van domein- en solutionarchitecten over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de

ontwikkelde IV-producten en diensten en heeft een functionele relatie met de enterprise architect.

Neemt beslissingen bij de inrichting van architectuurkaders en bij het doorvoeren van de toepassing ervan. Er wordt gewerkt op basis van

strategische beleidslijnen.

De domeinarchitect is verantwoordelijk voor het tot stand brengen en onderhouden van de domeinarchitectuur, in lijn met de business

doelen, de Enterprise Architectuur en i-strategie van BZ. De domeinarchitect onderhoudt contacten met o.a.

• Enterprise architect voor afstemmen voortgang architectuur en architectuurissues

• Projectmanagers, om kaders en standaarden mee te geven en te bewaken en om draagvlak daarvoor te verwerven

• Solutionarchitecten om kaders inhoudelijk af te stemmen en toe te lichten

• Lijnmanagers binnen BZ om adviezen te geven over de inrichting en samenhang van de business en informatiearchitectuur in lijn met de

business doelen

• Vakgenoten interdepartementaal om ontwikkelingen op informatietechnologie uit te wisselen

• Business Consultants en de andere deelnemers in de businessdomeinteams.

Typering gezochte opdrachtnemer

IDI zoekt een op korte termijn beschikbare domein architect. De gezochte domein architect is in staat samen te werken met zowel het

architectuurteam als het projectteam en weet hiertussen bruggen te slaan en resultaten te bereiken. De domeinarchitect heeft bij voorkeur

Functie eisen

Academisch /HBO werk- en denkniveau, of een vergelijkbare combinatie van kennis en ervaring,

op gebied van bedrijfskundige informatica;

TOGAF Practitioner of vergelijkbaar

Je hebt aantoonbaar ruime kennis van en ervaring met architectuur in een complexe omgeving (vaktechnisch of

beleidsmatig, grootschalig, groot aantal partijen, tegengestelde belangen, verwachtingenmanagement),

Adviesvaardigheid op het vlak van complexe en multidisciplinaire - BZ-brede ontwikkelings- en veranderingsprocessen

Brede kennis op het gebied informatiebeveiliging en de implicaties hiervan op de informatievoorziening

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Reageer voor 15-01-2023 11:00

Contactpersoon